REGULAMIN

REGULAMIN

Dziękujemy za odwiedzenie witryny MOTUL oraz zainteresowanie okazane naszej marce i produktom.

 

 

Informacje ogólne

 

Strona internetowa www.Motulevo.com została przygotowana dla osobistych celów informacyjnych użytkowników. Korzystanie ze strony internetowej podlega poniższym ogólnym warunkom dostępu i użytkowania oraz obowiązującym przepisom prawa. Dostęp i korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją ogólnych warunków zawartych w regulaminie. Warunki te mają pierwszeństwo przed wszelkimi ewentualnymi porozumieniami i umowami zawartymi z MOTUL, oddziałem lub członkiem sieci dealerskiej MOTUL.

 

Strona internetowa www.Motulevo.com (poniżej zwana „Motulevo.com”) jest bezpłatna. MOTUL jest spółką akcyjną z kapitałem zakładowym w wysokości 3.642.000,- Euro, wpisaną do rejestru handlowego Bobigny pod numerem B 572 055 846 z siedzibą główną przy 119 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, we Francji. Strona Motulevo.com jest administrowana przez Oxalide , spółkę akcyjną z kapitałem zakładowym w wysokości 152.800,- Euro z siedzibą przy 13 rue Greneta, 75003 w Paryżu.

 

Dostęp do strony internetowej

 

Wydawca dokłada wszelkich starań, aby strona była dostępna przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Nie dotyczy to okoliczności znajdujących się poza kontrolą wydawcy lub MOTUL, oraz wszelkich przerw technicznych koniecznych na skutek prac serwisowych na stronie internetowej lub dotyczących usług. Dlatego, MOTUL nie może zagwarantować dostępności strony internetowej i/lub usług, ani też niezawodności transmisji danych i usług, czasu odpowiedzi oraz jakości.

 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostępności strony internetowej i/lub braku możliwości korzystania z usług.

 

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

 

Na stronie Motulevo.com w chwili obecnej nie trzeba podawać danych osobowych, jak nazwy użytkownika, czy hasła. Dlatego z naszych stron można korzystać bez podawania tożsamości lub jakichkolwiek danych osobowych.

 

Niezależnie od powyższego, automatycznie archiwizujemy przesłane nam dane, które pozostają anonimowe. Powyższe dane dotyczą miejsca pobytu (kraju) i rodzaju używanej przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego i nazwy domeny użytkownika.

 

Podczas przeglądania naszej strony na komputerze użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Cookie to niewielki plik tekstowy wysyłany na komputer użytkownika przez serwer strony internetowej, który jest zapisywany na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Pozwalają jednak one uzyskać informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony internetowej (odwiedzane strony, data i godzina itp.). Użytkownik może oczywiście nie zezwolić na zapisywanie plików cookie, poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce, ale może to spowodować częściowe ograniczenia podczas korzystania z funkcji strony internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookie. Szczegóły dotyczące usuwania plików cookie znajdują w instrukcji obsługi komputera.

 

Odpowiedzialność

 

Informacje i zalecenia znajdujące się na stronie internetowej zostały udostępnione w dobrej wierze. MOTUL, oddziały MOTUL i dealerzy MOTUL z dużą starannością przygotowują wartościowe informacje, które są publikowane na stronie internetowej Motulevo.com. MOTUL nie gwarantuje jednak dokładności wszystkich publikowanych informacji. Informacje i/lub dokumenty mogą zawierać drobne nieścisłości merytoryczne i błędy ortograficzne. Dlatego należy sprawdzać dokładność i aktualność informacji i/lub dokumentów znajdujących się na stronie internetowej. MOTUL, oddziały MOTUL lub dealerzy sieci handlowej MOTUL nie są zobowiązani do aktualizacji, ani do korekty opublikowanych informacji. MOTUL zastrzega sobie prawo do korekty wszystkich błędów, w przypadku uzyskania informacji o ich istnieniu. Informacji znajdujących się na stronie internetowej nie należy interpretować jako zachęty do używania informacji, produktów, technologii, urządzeń czy formulacji w sposób niezgodny z patentami, prawami autorskimi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi. MOTUL, oddziały MOTUL lub dealerzy sieci handlowej MOTUL są zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności prawnej na skutek niewłaściwego wykorzystania informacji i naruszenia praw patentowych, autorskich lub zarejestrowanego znaku handlowego.

 

Informacje i/lub dokumenty znajdujące się na stronie internetowej mogą zostać w każdym momencie zmienione i zaktualizowane. Na przykład informacje pobrane przez użytkownika mogą zostać zaktualizowane zanim użytkownik zdąży je odczytać. Dane znajdujące się na stronie internetowej zostały opublikowane w celach informacyjnych i nie stanowią wiążącej oferty MOTUL, oddziałów MOTUL lub dealerów sieci MOTUL. Nie wykluczamy błędów i nieścisłości.

 

MOTUL jest zobowiązany do dołożenia wszelkiej staranności, ale nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wykorzystania przez użytkowników treści zawierających błędy i nieścisłości lub na skutek użytkowania produktów.

 

Dostęp do produktów i usług prezentowanych na stronie internetowej może być ograniczony. Dlatego należy się upewnić, czy ustawodawca w danym kraju zezwala na dostęp do naszej strony internetowej.

 

Prawa do własności intelektualnej

 

MOTUL jest autorem niniejszej strony internetowej, zgodnie z artykułem L.111.1 oraz następnych stron francuskiej ustawy o prawach autorskich. Szata graficzna i projekt strony wykonane zostały przez firmę Agence n°9.

 

Zdjęcia, teksty, slogany, rysunki, obrazy, filmy wideo i inne dzieła znajdujące się na niniejszej stronie są własnością MOTUL lub osób trzecich, którzy udzielili MOTUL zezwolenia na ich użytkowanie. Powielanie niniejszej strony i znajdujących się na niej dzieł w formie papierowej bądź elektronicznej jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych, i niedozwolone jest ich wykorzystanie do celów reklamowych i/lub związanych z działalnością gospodarczą i/lub celów informacyjnych, zgodnie z zapisami art. L122-4 i L122-5 powyższej ustawy.

 

Z wyjątkiem powyższych zapisów, w przypadku braku wcześniejszej zgody MOTUL, niedozwolone jest powielanie, wykorzystywanie lub wprowadzanie modyfikacji na skutek jakiegokolwiek przetwarzania lub na jakimkolwiek nośniku jakiejkolwiek części lub całej treści strony internetowej, lub jakiejkolwiek części lub wszystkich dzieł i prac stanowiących stronę.

 

W przypadku braku pisemnej zgody MOTUL niedozwolone jest stosowanie nazw MOTUL, MOTULTECH i FLUID FORCE, wraz ze sloganami, znakami firmowymi i znakami graficznymi, jak również używanie nazw produktów MOTUL i związanych z nimi usług, które, o ile nie zostało to określone inaczej, są zarejestrowanymi markami MOTUL. Niedozwolone jest także wykorzystywanie nazw i znaków innych marek, które są używane przez MOTUL za zgodą właściciela marki.

 

Powielanie, imitacja, korzystanie lub umieszczanie takich marek bez zgody MOTUL lub odpowiednich właścicieli marek jest surowo zabronione, zgodnie z artykułem L713-2, L713-3 i L716-1 powyższej ustawy.

 

Zgodnie warunkami ogólnymi, niedozwolone jest kopiowanie, edytowanie i powielanie przez użytkownika informacji i treści znajdujących się na stronie internetowej. Niedozwolone jest także wprowadzanie przez użytkownika zmian czy też naruszanie praw do własności intelektualnej MOTUL lub osób trzecich, którzy udzielili MOTUL zgody na korzystanie z takich praw. O ile ogólne warunki nie stanowią inaczej w kwestii korzystania z praw do własności intelektualnej należących do MOTUL lub osób trzecich, korzystanie z takiej własności jest bezwzględnie zabronione.

 

 

Sieć dystrybutorów

 

Sieć dystrybutorów MOTUL w Polsce udziela dokładnych informacji o produktach i usługach prezentowanych na stronie internetowej. Aby uzyskać dokładne informacje, należy skontaktować się z dystrybutorem lub dealerem.

 

Dystrybutorzy prowadzą działalność we własnym imieniu, niezależnie od MOTUL. Z tego względu, ponoszą oni całkowitą odpowiedzialność za wszystkie informacje znajdujące się na swoich stronach internetowych.

 

Obowiązujące prawo

 

Niniejsze warunki ogólne zostały opracowane zgodnie z przepisami francuskiego prawa. Wersją oryginalną warunków ogólnych jest wersja w języku francuskim. W przypadku sporu, sądami właściwymi będą sądy francuskie, przy czym w kwestiach związanych ze znakami handlowymi, spory winny być rozstrzygane przez sąd okręgowy w Paryżu.

 

Aktualizacja warunków ogólnych

 

MOTUL zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji strony internetowej MOTUL i warunków ogólnych w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany i aktualizacje są wiążące dla użytkowników. Dlatego też, obowiązkiem użytkownika jest regularne czytanie i sprawdzanie ogólnych warunków użytkowania.